Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-08
Name : 김효주
Hits : 51

20170728_NE7_0000033     제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요!

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요.

고객님의 상품은 8월2일에 출고완료되었으며 송장번호는 EG208750938KR 입니다.
추적 결과 고객님께서 수령하신것으로 확인됩니다 ~
만약에 아직 수령을 안하신거라면 고객님 현지의 우체국에 문의해보시면 보다 더 정확한 답변 안내받으실 수 있을겁니다.

최선을 다하는 캔마트가 되겠습니다.

감사합니다 !

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10