Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-09-05
Name : yeanhee Park
Hits : 31
Order Number 20170831_QE0_0000071..오더넘버인데요.언제쯤 배송하실건지요.똑같은 상품이 다른데도 있던데.혹시 취소 가능할까요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

아직 배송전이기 때문에 취소처리를 원하시는 경우 빨리 말씀 부탁드리겠습니다 ~
취소원하시는 상품 취소처리 완료 후 배송날짜 확인 도와드리겠습니다.
그럼 회신 기다리겠습니다.

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
190
Kyu Oh
2018-01-27
0
189
Sun Choi
2018-01-24
0
188
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
187
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
186
환불.. (1)
jee won oh
2018-01-19
0
185
Sun Choi
2018-01-18
0
184
jee won oh
2018-01-16
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10