Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-15
Name : Hyejung Cho
Hits : 0
안녕하세요 12/7 일날 페이팔 결재했는데 오더 넘버나 확인 메일이 오지 않아서 배송이 되고 있는지 궁금해서 연락 드립니다. 참고로 페이팔에서는 카드로 계산된 확인 메일은 받았습니다. 답변 기다리겠습니다.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

고객님께서 주문하신 상품 EG216413075KR 로 출고 완료되었습니다!

현재 공항으로 인계된 상태이며 다음주 초에는 상품 받으실 수 있을것으로 보입니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10