Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2018-03-27
Name : Hyun
Hits : 32
안녕하세요? 배송이 얼마나 걸릴까요? Order number: 20180321_EE0_0000031 입니다. 감사합니다.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,
캔마트입니다.

우선 주문해 주셔서 너무 감사합니다.

현재 일부 상품이 입고 지연으로 배송이 늦어지고 있습니다.
이번주 토요일이나 다음주 월요일쯤 출고 가능할것으로 확인됩니다.
상품 준비 완료되는대로 최대한 빨리 발송해 드리고 송장번호를 공유해드리도록하겠습니다.

감사합니다.
좋은 하루 되세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
41
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
44
269
Sun Her
2018-10-26
34
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10