Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
40% special discount
Date : 2018-05-01
Name : S Park
Hits : 0

안녕하세요.

40% special discount 물품을 카트에 담았는데, 디스카운트가 안 되네요.

여러 물품들이 가격이 안 맞아요.

어떻게 하면 디스카운트 된 가격으로 첵크 아웃 할수 있나요?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

혼란을 드려 죄송합니다.
연동 작업 중 오류가 있어 국내사이트 할인 품목에 추가 설명 내용까지 연동 된 것으로 확인 됩니다

할인 적용되는 상품은 Event price에 기입된 내용만 해외사이트에 적용됩니다.

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.
감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10