Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송상태 알려주세요
Date : 2018-05-09
Name : Grace Yi
Hits : 37

언제 오는지 궁금해요

배송상태 알려주세요

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
휴일로 인해서 많이 지연되고 있었으나 고객님의 상품은 오늘 출고될 예정입니다
출고와 동시에 고객님의 이메일로 송장번호 발송됩니다.
보다 좋은 상품으로 빠른 배송 보내드리겠습니다

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
40
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
44
269
Sun Her
2018-10-26
33
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10