Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송상태 알려주세요
Date : 2018-05-09
Name : Grace Yi
Hits : 0

언제 오는지 궁금해요

배송상태 알려주세요

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
휴일로 인해서 많이 지연되고 있었으나 고객님의 상품은 오늘 출고될 예정입니다
출고와 동시에 고객님의 이메일로 송장번호 발송됩니다.
보다 좋은 상품으로 빠른 배송 보내드리겠습니다

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10