Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation
FREE SHIPPING


Read
배송문의
Date : 2020-08-11
Name : Kylie Shin
Hits : 63
안녕하세요. 8월5일에 주문했는데 언제 배송되나요? 주문번호는 20200805_OE9_0000336 입니다.
Comments List
canmart
고객님 주문 감사합니다^^
상품 기대하고 기다리실텐데 지연으로 불편드려 죄송합니다ㅠ
주문해주신 상품들 중에 신발상품 아직 미입고로 다음주중으로 입고되면 출고 가능하실 듯합니다ㅠ
상품 입고시 최대한 빠른출고 돕겠습니다ㅠ
죄송합니다ㅠ

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
604
Sumi BANG
2020-09-26
1
603
Hau Tung Chau
2020-09-24
9
602
Hau Tung Chau
2020-09-24
2
601
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
600
Hau Tung Chau
2020-09-24
3
599
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
598
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
597
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
596
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
595
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
594
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
593
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
592
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
591
Hau Tung Chau
2020-09-24
7
590
Soonmi Kim
2020-09-24
9
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10