Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
넉넉한 사이즈
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 519
디자인과 재질이 좋고 예쁜데 Free 사이즈가 내게는 좀 크고 약간 두께가 있어서 날씬해 보이지는 않습니다
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
주문하신 상품이 사이즈부분으로 딱 맞지 않아 속상하셨겠습니다ㅠ.ㅠ!
보다 더 만족하실 수 있는 상품으로 준비할 수 있도록 노력하겠습니다 :)
소중한 리뷰 작성해주셔서 감사합니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
111
normal
★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
62
110
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
124
109
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
79
108
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
70
107
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
90
106
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
78
105
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
83
104
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
61
103
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
337
102
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
333
101
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
257
100
normal
스웨터 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
231
99
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
285
98
normal
부츠 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
422
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
284
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9