Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
화면과 같음
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 484
화면과 같은 색상에 크기도 넉넉해서 다양하게 연출할 수 있을 거같이 잘 활용할 수 있겠으나 가격이 조금 쌌으면 좋겠다 생각됩니다.
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요 캔마트입니다 :)
소중한 리뷰 작성해주셔서 감사하다는 말씀드리며,
받으신 상품 두루두루 예쁘게 착용가능하실 거예요 ♥
가격부분에서도 만족하실 수 있도록 합리적으로 판매 할 수 있는 캔마트되겠습니다 :)

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
111
normal
★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
63
110
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
132
109
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
80
108
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
73
107
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
97
106
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
84
105
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
86
104
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2023-09-08
64
103
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
344
102
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
335
101
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
260
100
normal
스웨터 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
234
99
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
288
98
normal
부츠 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
423
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
288
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9