Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
짱짱하니 좋네요
Date : 2021-05-14Score :★★★★★
Name : Youngjin Choi
Hits : 982
받아보니 생각보다 질도 좋고 실리콘 처리가 잘되어있어요. 착용감 굿! 이에요. 다른칼라로 재구매 해야겠네요.
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드립니다 😊
앞으로도 더욱 좋은 상품으로 인사드릴 수 있도록, 작은 소품류들도 꼼꼼히 준비할게요!
감사합니다~!

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
23
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
1231
22
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
950
21
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
940
20
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
939
19
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
905
18
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-06-08
927
17
normal
★★★★★
The Ji Shin
2021-06-08
905
16
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
939
15
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
925
14
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
912
13
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
912
12
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
991
11
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
946
10
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
918
9
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
896
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10