Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
넉넉한 사이즈
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 576
디자인과 재질이 좋고 예쁜데 Free 사이즈가 내게는 좀 크고 약간 두께가 있어서 날씬해 보이지는 않습니다
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
주문하신 상품이 사이즈부분으로 딱 맞지 않아 속상하셨겠습니다ㅠ.ㅠ!
보다 더 만족하실 수 있는 상품으로 준비할 수 있도록 노력하겠습니다 :)
소중한 리뷰 작성해주셔서 감사합니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
346
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
397
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
560
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
437
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
891
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
548
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
486
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
543
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
486
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
488
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
496
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
470
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
492
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
443
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10