Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
스웨터 1.
Date : 2022-01-13Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 383
새련되고 편안하며 정닥히 옆구리 엉덩이 살을 커버할수 있어서 좋고 특히 목 부분 브이 라인이 이쁘게 빠진 스웨터 입니다.
Comments List
canmart
고객님, 정성스러운 리뷰 감사드려요 ❤
넥라인을 깔끔하게 신경써서 제작한 상품인데 해당 부분 알아봐주시니 기쁩니다 :)
적당한 기장으로 체형 커버에도 탁월한 니트라 손이 자주 가실 거예요!!
예쁘게 입어주셨으면 좋겠습니다.
감사합니다 !

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
383
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
461
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
586
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
470
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
988
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
586
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
524
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
578
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
521
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
523
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
527
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
500
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
529
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
474
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10