Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
화면과 같음
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 530
화면과 같은 색상에 크기도 넉넉해서 다양하게 연출할 수 있을 거같이 잘 활용할 수 있겠으나 가격이 조금 쌌으면 좋겠다 생각됩니다.
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요 캔마트입니다 :)
소중한 리뷰 작성해주셔서 감사하다는 말씀드리며,
받으신 상품 두루두루 예쁘게 착용가능하실 거예요 ♥
가격부분에서도 만족하실 수 있도록 합리적으로 판매 할 수 있는 캔마트되겠습니다 :)

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
341
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
390
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
422
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
557
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
434
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
876
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
542
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
482
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
540
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
484
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
485
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
493
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
464
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
488
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
438
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10