Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
Mix dangara shirt C021042
Date : 2021-03-31Score :★★★★★
Name : Scarlet Oh
Hits : 305
센스만점 디자인! 지루하지 않은 줄무늬라서 일단 만족하고, 재질이 좋아서 더 만족합니다! 화면에서 보던 색상보다 조금 진해요! 차려입어야하는 자리에서 입어도 좋고, 가볍게 산책할 때 입어도 좋은 셔츠에요..! 셔츠는 불편하다는 편견을 깨줬네요 ㅎㅎ 박음질도 다 완벽하게 해서 왔고, 새옷냄새 안나서 안빨고 바로 입고 다녀요 ㅎㅎ 갑사합니다!!!

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
210
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
252
209
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
305
208
★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
330
207
★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
275
206
★★★★★
Sora Oh
2021-03-29
260
205
★★★★★
Sora Oh
2021-03-29
312
204
★★★★★
Sora Oh
2021-03-29
311
203
★★★★★
Lynn Miu
2021-03-24
277
202
★★★★★
Lynn Miu
2021-03-24
286
201
★★★★★
Flora Yuen
2021-03-19
307
200
★★★★★
Flora Yuen
2021-03-19
312
199
★★★★★
Flora Yuen
2021-03-19
310
198
★★★★★
Minki Kim
2021-03-16
271
197
★★★★★
Hyoung Lee
2021-03-16
238
196
★★★★★
Hyoung Lee
2021-03-16
308
  1. 11
  2. 12
  3. 13
  4. 14
  5. 15
  6. 16
  7. 17
  8. 18
  9. 19
  10. 20